Компаниите ще получат до 1 млн. лв. за фотоволтаични системи с батерии за собствено потребление

Компаниите ще получат до 1 млн. лв. за фотоволтаични системи с батерии за собствено потребление
18 януари 2023

До края на януари се очаква Министерството на иновациите и растежа да обяви процедура за безвъзмездна финансова помощ "Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията". Процедурата се финансира със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост и е с общ бюджет 200 млн. лв. Безвъзмездна помощ от 100 хил. до 1 млн. лв. могат да получат компании от почти всички сектори на икономиката.

Първа стъпка - Проверка на административното съответствие и допустимост

След обявяване на процедурата за кандидатстване е необходимо всички желаещи да проверят дали отговарят на всички критерии за допустимост.

Сред основните изисквания към кандидатите е да са търговци по смисъла на Търговския закон и да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. Могат да участват компании с до 1500 заети лица и с до 97.5 млн. лв. годишен оборот и/или стойност на активите, която не превишава 84 млн. лв. Има и изискване за минимум нетни приходи от продажби:

 

  • Микропредприятие ≥ 80 000 лева
  • Малко предприятие ≥ 187 000 лева
  • Средно предприятие, малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 750 000 лева

 

Не могат да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, опериращи в сектор А "Селско, горско и рибно стопанство", сектор D "Производство и разпределение на енергия и горива", сектор K "Финансови и застрахователни дейности" и части от код 10 "Производство на хранителни продукти" и код 11 "Производство на напитки" от сектор С "Преработваща промишленост".

Изключени от участие са микропредприятията, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и са заявили за подпомагане дейности, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони.

Втора стъпка - Проверка на критериите за оценка на качеството

Критериите за качество включват обективна оценка на определени финансови показатели за 2021 г., 2020 г. и 2019 г., степента на енергийна интензивност на икономическия сектор, към който принадлежи кандидатът, и реалистичността на заложените разходи.

Показателите - обект на оценка, са рентабилност на EBITDA, брутна добавена стойност, коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи и инвестиционна дейност на кандидата. Взема се предвид претеглената им стойност за всяка година. Съобразено с пандемията ковид-19, 2019 г. е с най-голяма тежест - 50%, 2020 г. - 20%, и 2021 г. - 30%. Скалата не е в подкрепа на най-експоненциално развиващите се и добре позиционирани на пазара предприятия, а приоритизира такива с потенциал за растеж, който може да бъде ускорен с помощта на безвъзмездните средства.

Максималният брой точки, който може да получи един кандидат по процедурата, е 63, а минималният - 21. Всички проекти, които имат под 21 точки, се отхвърлят, а останалите се класират в низходящ ред. За финансиране се предлагат всички или част от предложенията по реда на класирането им до изчерпване на бюджета на процедурата.

Трета стъпка - Подготовка на проектните предложения

Първата задача в процеса на подготовка на проектното предложение е възлагане на идеен или технически/работен проект на лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Проектите трябва да включват изграждане на нови фотоволтаични инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с батерии. Инвестицията може да се изпълни върху сграда/имот изцяло собственост на кандидата, а когато не е, следва да е налице документ за учредено право на строеж. Фотоволтаичните системи се поставят върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии.

Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система не следва да надвишава повече от два пъти размера на предоставената мощност съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД), но не повече от 1 MW. Мощността на системата трябва да се планира внимателно на етап кандидатстване, тъй като бенефициентите поемат ангажимент в периода на мониторинг (5 години след окончателното плащане по проекта) използваната електрическа енергия от изградената по проекта фотоволтаична система да не е по-малко от 260 kWh на годишна база за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение. Тази стойност е приблизително една четвърт от капацитета на системата, но е превенция срещу изграждането на ненужно големи инсталации, тъй като ако в изпълнение на проекта не се потреби описаният минимум, е предвидено възстановяване на безвъзмездната финансова помощ в пълния ѝ размер.

Има и изискване по отношение на батериите, като проектите трябва да предвидят капацитет за съхранение с минимална продължителност 4 часа за поне 25% от произведената мощност. Заложеният минимален капацитет за съхранение се оказва висок за много дружества и на практика излишен, особено за предприятията на едносменен режим на работа, но процедурата е със задължителен елемент придобиването на технологии и съоръжения за съхранение.

Периодът на устойчивост на проектите е 5 години, считано от датата на окончателно плащане. За този период инсталираната система не може да бъде премествана, а произведената енергия да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба.

Четвърта стъпка - Кандидатстване

Очаква се срокът за кандидатстване по процедурата да е приблизително 3 месеца. Проектите заедно с идейните или технически проекти и прилежащата документация се подават изцяло по електронен път чрез Системата за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България.

Какви сте на работа?

Проспериращи на работа, тихо напускащи, шумно напускащи

прочети още

Онлайн електрически калкулатори за изчисления на електричество и електроника

Онлайн електрически калкулатори за изчисления на електричество и електроника.

прочети още

Вместо малки модулни реактори - умалени версии на старите АЕЦ

Американската компания "Уестингхаус", която твърде вероятно ще строи 7-и блок на АЕЦ "Козлодуй", представи преди седмица модела си на малък модулен реактор (SMR) AP-300.

прочети още

Финансират се соларни системи с пикова мощност до 10 kW

Преди няколко дни беше официално открита за кандидатстване още една от най-чаканите програми за финансова подкрепа от Плана за възстановяване и устойчивост - програмата за инсталиране на соларни системи за домакинства.

прочети още

Програмата за изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия

Тази програма е на стойност 200 милиона лева и ще предоставя средства на малки и средни предприятия за изграждане на фотоволтаици и колокирани системи за съхранение на енергия.

прочети още

Соларните панели поевтиняват заради срив в цената на полисилиция

Очаква се понижаване от 20% в разходите за производство на фотоволтаици, които ще са на пазара през 2024 г.

прочети още

Принцип на действие на фотоволтаичната система, основни елементи, видове и особености

Едва ли някой има съмнение, че слънчевите фотоволтаични панели за производство на ток са технологията на бъдещето! Парадоксално, обаче, тази технология е всъщност доста стара и е открита през далечната 1839 г...

прочети още

Фотоволтаици на покривите ще се слагат без инвестиционен проект

Вече няма да се изисква инвестиционен проект при монтаж на фотоволтаични системи с до 20 киловата мощност на покривите на сгради. Това предвиждат промени Закона за устройство на територията, приети на второ четене от парламента.

прочети още